OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti

Přípojky elektřiny, s.r.o.
IČ: 098 64 113
se sídlem Praha 3, Viklefova 1812/18, PSČ 130 00

Tyto obchodní podmínky (dále též "OP") blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP obchodní společnost Přípojky elektřiny, s.r.o. . Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník Prodávajícího, který na základě individuálně zpracované nabídky závazně objedná dodání zboží. Kalkulace učiněné prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese Powerlogic.cz či Svetwallboxu.cz (dále též "E-shop") není závaznou objednávkou. 

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje tímto ve smyslu § 1843 ve spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

1. požaduje úhradu zálohy 70% kupní ceny před instalací zboží kupujícímu platbou převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu,

2. neuzavírá s kupujícím kupní smlouvu distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a současně jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, nemá právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel 100% nákladů ceny plánované instalace v důsledku zmařené obchodní příležitosti.

3. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, nebo písemně, a to dle volby kupujícího. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Jednání o uzavření smlouvy

1. Kupující činí závaznou objednávku zboží prezentovaného Prodávajícím na internetové adrese formou emailového potvrzení individuální kalkulace. 

2. Doručením potvrzení objednávky, tj. platné objednávky, Prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. O doručení objednávky bude kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo v případě ztráty Prodávajícího schopnost plnit dodávku objednané zboží je Prodávající oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti kupujícího. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a kupní smlouva v takovém případě bez dalšího zaniká.

Dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v dodacích podmínkách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách E-shopu v sekci Vše o nákupu. Odesláním objednávky Kupující tyto dodací podmínky bez výhrad akceptuje.

2. Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané převzetím instalace kupujícím na instalačním místě.

3. Náklady na dopravu nese kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak.

4. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody, náhlé zdravotní komplikace.

5. Nebezpečí škody na zboží předchází z Prodávajícího na kupujícího dodáním zboží nebo instlace. Vlastnické právo ke zboží nebo instalaci přechází z Prodávajícího na kupujícího dodáním zboží ebo instalace a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Vady plnění

Plnění Prodávajícího se považuje za vadné, nebyla-li instalace dodána kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen "vady plnění"). V takovém případě vzniká kupujícímu právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží nebo instalaci uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen vady plnění oznámit Prodávajícímu před uplynutím doby 24 měsíců ode dne převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla Prodávajícího, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se Kupující o této vadě zboží dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité péči a běžné obezřetnosti. 

2. Písemné oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu kupujícího,
b) číslo a datum objednávky,
c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,
d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou, e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,
f) nárok uplatňovaný kupujícím z této vady,
g) datum a vlastnoruční podpis kupujícího.

3. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li písemné oznámení a reklamované zboží doručeno Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto reklamačního řádu. Nároky Kupujícího z předmětné vady zboží tím zanikají.

4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího písemného oznámení Kupujícím. O výsledku reklamačního řízení je Prodávající povinen v této lhůtě Kupujícího informovat. Uzná-li Prodávající reklamaci jako důvodnou, je povinen současně nahradit Kupujícímu náklady reklamačního řízení, pokud je Kupující uplatní a prodávajícímu prokáže.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího souhlasí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely dopravy zboží Kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách E-shopu FajnKos.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě rozporu mezi vlastní kupní smlouvou a těmito OP má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi kupní smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti kupní smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2021Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Přípojky elektřiny, s.r.o.
IČ: 098 64 113
se sídlem Praha 3, Viklefova 1812/18, PSČ 130 00


Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení), bytem (adresa kupujícího), oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. (doplnit číslo objednávky) ze dne (doplnit datum odeslání objednávky), jejímž předmětem bylo dodání zboží (doplnit), které mi bylo dodáno dne (doplnit datum dodání zboží). Zároveň souhlasím s tím, že mi bude fakturována plná cena instalace.

V (doplnit místo odeslání) dne (doplnit datum odeslání)